0048767225880 / 0048793001081 info@eagletrans.eu

KONTAKT

POLSKA 0048767225880 / 0048793001081

ANGLIA 00442081233800

info@eagletrans.eu

REGULAMIN

REGULAMIN USŁUG TRANSPORTOWYCH

Postanowienia ogólne
§ 1.

Regulamin niniejszy określa warunki i zasady świadczenia przez Eagle Trans z siedzibą w 59-220 Legnicy, przy ulicy Elizy Orzeszkowej 9, ( zwaną dalej „Eagle Trans” ) usług transportowych, przesiedleń, ładunków handlowych oraz usług expresu drogowego w obrocie międzynarodowym na terenie UE. Podpisanie listu przewozowego(dowodu nadania)-zwanego dalej listem przewozowym przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz cennika stają się wiążące dla obu Stron chyba że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

Zakres działalności
§ 2.

1. Zakres działalności Eagle Trans obejmuje obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej jak również krajów Unii Europejskiej.
2. Eagle Trans świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Towary wyłączone z przewozu
§3.

1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:
a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Eagle Trans nie nadają się do przewozu;
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
2. Ponadto EAGLE Trans nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, wyroby akcyzowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
b) zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
c) zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
d) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
e) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej Eagle Trans z tytułu wykonania usługi.
4. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia Eagle Trans prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
5. Eagle Trans może odmówić wykonania usługi oprócz sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:
a) czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

Podstawowe warunki wykonywania usługi
§ 4.

1. Przesyłka, po telefonicznym zgłoszeniu, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź może zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta, w godzinach jego pracy.
2. Eagle Trans doręcza towary i paczki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia określonym w aktualnym Cenniku o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez Eagle Trans, jeżeli Eagle Trans wyrazi na to zgodę potwierdzoną na liście przewozowym.
3. Zasadą jest doręczanie przesyłki do Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
5. W Przypadku nieopłacenia przesyłki przez Odbiorcę wszelkie obciążenia za wykonaną usługę przechodzą na stronę Nadawcy.

Opłaty za usługi
§ 5.

1. Wysokość opłat za usługę określa aktualny cennik, lub umowa zawarta pomiędzy Eagle Trans i Zleceniodawcą.
2. Opłaty gotówkowej można dokonywać przy odbiorze przesyłki w dniu jej doręczenia lub przelewem na konto firmy EagleTrans.
3. Każdy z klientów otrzymuje Fakturę VAT wg. polskich stawek. Faktury wysyłane są na adres nadawcy w Polsce lub adres w UK według wskazania.
4. Cennik Eagle Trans zawiera ceny brutto.
5. Płatności przelewowych można dokonywać na konto Firmy EagleTrans, 59-220 Legnica, Orzeszkowej 9 nr konta PEKAO S.A.: 2812 40693 11111 0000 566 32824.
6. Płatności gotówkowych należy dokonywać do rąk kuriera doręczającego paczkę na podstawie i wyceny z listu przewozowego.

Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
§ 6.

1.Firma Eagle Trans z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usługi ponosi odpowiedzialność na zasadach określonym w niniejszym Regulaminie, Kodeksie Cywilnym oraz innych właściwych przepisów prawa.
2. Eagle Trans ponosi odpowiedzialność za powierzoną przesyłkę do kwoty 1000zł (jeden tyś złotych) chyba że Zleceniodawca wskazał wyższą lub niższą kwotę wartości przesyłki.

Reklamacje
§ 7.

1. Do złożenia reklamacji ws. nienależytego wykonania usługi przez Eagle Trans ma prawo zarówno Nadawca przesyłki jak i Odbiorca.
2. Eagle Trans rozpatrzy reklamację do 30 dni.
3. Rekalamcje można składać drogą elektroniczną na adres: info@eagletrans.eu jak i w formie pisemnej na adres siedziby w Polsce.

Postanowienia końcowe
§ 8.

1. W przypadku gdy Zleceniodawca jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, treść umowy kształtują postanowienia niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem ochrony konsumenckiej przewidzianych w przepisach szczególnych.
2. Strony będą dążyć do polubownego wyjaśnienia sporów – znajdując satysfakcjonujące rozwiązania dla obu stron.

Z NASZYCH USŁUG SKORZYSTALI:

© Copyright by EagleTrans.eu 2020. All rights reserved. Wykonanie: Agencja Reklamowa PROleader